Vítejte ve výb?rovém archivu povídek z fandomu Harryho Pottera. Pokud o nás chcete v?d?t víc, navštivte sekci FAQ. Také nám m?žete nechat n?jaký p?kný (nebo ošklivý) vzkaz v knize návšt?v. Dále musíme pod?kovat SOSák?m , za subdoménu, kterou nám laskav? poskytli. Je však t?eba zd?raznit, že SOS a ?asožrout jsou dva rozdílné projekty, které spojují pouze vzájemné sympatie.

Time Eater: Harry Potter fanfiction Budeme vám vd??ni, pokud na nás odkážete pomocí této roztomilé ikonky.
Použijte prosím tento kód.

Využít m?žete i tyto hodiny.

Nejnovějąí povídky

Úderná obrana by Aveva pro všechny
Malý příspěvek do třetího ročníku...
Slova, slova, slova by Aveva pro všechny
Jsou jich miliony, ale k vyprávění příběhu...
Invaze rušivých elementů by Tess od 12ti let
Průnik různých vesmírů je klišé takřka...


Novinky

Nominace otev?eny! AKTUALIZOVÁNO

Drazí rodi?e a krmi?i ?asožrouta,


jist? jste si všimli, že již dlouho nám nep?ibyl žádný nový souputník. Je to tím, že adminka (teda jako já) n?jak nemá ?as probírat se hlubokými vodami HP fanfiction a vybírat brilantní autory/ky. Nicmén? vzhledem k tomu, že máme éru webu 2.0, cítím se oprávn?na vás ohavn? zneužít. Hodlám to provést následovn?: poprosím vás o nominaci autora (nebo autor?), který by si podle vás zasloužil být na Timeeateru. Doty?nou v?c m?žete provést jednoduše prost?ednictvím emailu (timeeater (zaviná?) gmail.com). Výsledek hlasování doufám poukáže na skv?lé autory, které jsem jist? neprávem p?ehlédla. Nezlobte se na mne prosím, ale výsledek hlasování budu brát pouze jako poradní hlas (jakkoli velice cenný). Kone?né rozhodnutí z?stává na mn?. Statistika nebude zve?ejn?na.
M?žete zaslat jména maximáln? t?í autor?, nicmén? nem?žete pro jednoho autora hlasovat dvakrát z r?zných adres (ne, nepoznám to, ale zas na druhou stranu poznám, že doty?ný neumí psát, a pak na vás budu mít tak akorát vztek). Další pravidla m? n?jak nenapadají. Snad jen, že nemá smysl hlasovat pro autory, kte?í už na TE jsou. A taky že jsme po?ád ješt? HP archiv. Povoleny jsou všechny žánry (ale pokud nominujete n?koho, kdo píše slash, p?ipište mi tam pro všechny p?ípady poznámku, tohle m? obzvlášt? zajímá).
Nominace budou ukon?eny 7.1.2008, abych m?la ve zkouškovém co d?lat.
P?edem vám moc d?kuji za pomoc.

P.S. Slibuji, že ten p?eklad vážn? n?kdy dod?lám:-(

P.P.S. Motivace je d?ležitá v?c a tak tuto akci ješt? vylepším. Ti, kte?í nominují autora, jenž se nakonec na Timeeater propracuje, získají pravý a nefalšovaný, více mén? pirátský soundtrack k Osice. Ve formátu mp3. Pokud trefíte dva, dostanete oba soundtracky.
Nicmén? upozor?uji, že tímto m?ním pravidla a omezuji po?et nominací na t?i autory.Julie 15/11/07 - 11:38 pm [3 Comments]


Achiv byl vytvo?en na základ? scriptu eFiction. Vzhled spáchal Salvador Dalí a Julie.
Povídky zde zve?ejn?né vycházejí z d?l J.K. Rowlingové a nebyly napsány za ú?elem finan?ního obohacení autor?.

Statistika od 1.5.2006: